CONDICIONS GENERALS

Als efectes de les presents Condicions Generals, el programa/catàleg és el document informatiu al que aquestes s'incorporen.
El programa/oferta és la descripció del viatge combinat continguda en el programa/catàleg que constitueix l'objecte del contracte de viatge combinat.
La informació sobre el programa/oferta continguda en el programa/catàleg és vinculant per a l'organitzador detallista, llevat que hi concurreixin alguna de les següents circumstancies:

a) Que els canvis en l'esmentada informació s'hagin comunicat clarament per escrit al consumidor abans de la celebració del contracte i tal possibilitat hagi sigut objecte de expressa menció en el programa/oferta.
b) Que es produeixin posteriorment modificacions, previ acord per escrit entre les parts contractants.

1. Regulació jurídica aplicable al contracte de viatge combinat i acceptació de les Condicions Generals.
Les presentes Condicions Generals estan subjectes al que disposa el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembre pel que s'aprova el text refós de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, Ley 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, el Decret G.C. 168/94, de 30 de maig, sobre reglamentació de les Agències de Viatges i demés disposicions vigents.
Les presents Condicions Generals s'incorporaran, firmades per les parts contractants, a tots els contractes de viatges combinats l'objecte del qual siguin els programes/oferta continguts en el programa/catàleg i obliguen a les parts, amb les condicions particulars que es pacten en el contracte o que consten en la documentació del viatge facilitada simultàniament a la subscripció del contracte.

2. Organització.

L'organització d'aquest viatge combinat ha estat realitzada per Muztag, S.L., agència de viatges minorista, C.I.F. B61798633, amb domicili a Ramón y Cajal, 85, 08024 Barcelona i Títol -llicència número GC 854.

3. Preu.
3.1. El preu del Viatge combinat inclou.
1. El transport d'anada i tornada, quan aquest servei està inclòs en el programa/oferta contractat, amb el tipus de transport, característiques i categoria que consta en el contracte o en la documentació que s'entregui al consumidor en el moment de subscriure'l.
2. L'allotjament, quan aquest servei estigui inclòs en el programa/oferta contractat, en l'establiment i amb el règim alimentari que figura en el contracte o en la documentació que es lliura al consumidor en el moment de subscriure'l.
3. Les taxes o impostos dels establiments hotelers i els impostos indirectes -Impost sobre el Valor Afegit (IVA)- quan siguin aplicables.
4. L'assistència tècnica durant el viatge, quan aquest servei estigui específicament inclòs en el programa/oferta contractat.
5. Tots els demés serveis i complements que s'especifiquen concretament en el programa/oferta contractat o que expressament es faci constar en el contracte de viatge combinat.

3.2 Revisió de Preus.
El preu del viatge combinat ha estat calculat en base al tipus de canvi, tarifes de transport, cost del carburant i taxes i impostos aplicables en la data d'edició del programa/catàleg o de les posteriors que, en el seu cas, se hagin fet públiques de forma impresa.
Qualsevol variació en el preu dels citats elements podrà donar lloc a la revisió del preu final del viatge, tant a l'alça com a la baixa, en els imports estrictes de les variacions de preu esmentades. Aquestes modificacions seran notificades al consumidor, per escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada, podent, quan la modificació efectuada sigui significativa, desistir del viatge, sense cap penalització, o acceptar la modificació del contracte.
En cap cas, es revisarà a l'alça en els vint dies anteriors a la data de sortida del viatge, respecte de les sol·licituds ja realitzades.

3.3. Ofertes especials.
Quan es realitza la contractació del viatge combinat com a conseqüència d'ofertes especials, d'última hora o equivalents, a preu diferent de l'expressat en el programa/catàleg, els serveis compresos en el preu són únicament aquells que s'especifiquen detalladament en l'oferta, encara que, l'oferta faci referència a algun dels programes descrits en aquest catàleg, sempre que l'esmentada referència es realitzi a efectes exclusius d'informació general del destí.

3.4 Exclusions.
3.4.1 El preu del viatge combinat no inclou.
Visats, taxes d'aeroport, i/o taxes d'entrada i sortida, certificats de vacunació, "extres" tal com cafè, vins, licors, aigües minerals, règims alimentaris especials - ni en els supòsits de pensió completa o mitja pensió, llevat que expressament es pacti en el contracte una altra cosa -, rentat i planxat de roba, serveis d'hotel opcionals, i, en general, qualsevol altre servei que no figuri expressament a l'apartat "El preu del viatge combinat inclou" o no consti específicament detallat en el programa/oferta, en el contracte o en la documentació que es lliura al consumidor al subscriure'l.

3.4.2. Excursions o visites facultatives.
En el cas d'excursions o visites facultatives no contractades en origen, s'ha de tenir present que no formen part del contracte de viatge combinat. La seva publicació al catàleg té només caràcter informatiu i el preu està expressat amb l'indicatiu de "estimat". Per això en el moment de contractar-se en el lloc de destí, poden produir-se variacions sobre el seu cost, que alteren el preu estimat. Per altra part, aquestes excursions s'oferiran al consumidor amb les seves condicions específiques i preu definitiu de forma independent, no garantint fins al moment de la contractació la possible realització de les mateixes.

3.4.3. Viatges de neu.
En els viatges de neu, llevat d'indicació en contra en el programa/catàleg, no estaran inclosos els remuntadors i cursets d'esquí.

3.4.4. Propines.
Dins del preu del viatge combinat no estan incloses les propines.
En el cas dels creuers, en el preu del viatge no està inclosa una aportació complementaria que usualment, encara que de forma errònia, sol denominar-se propina, l'import del qual està en funció de la durada del viatge i que té com únic destinatari al personal del servei, respecte de la qual a l'inici del viatge s'adverteix al client que ha d'assumir el compromís de lliurar a l'acabament del viatge.

4. Forma de pagament. Inscripcions i reembossaments.
En l'acte de la inscripció, l'Agència podrà requerir un anticip que en cap cas serà superior al 40 % de l'import total del viatge, expedint el corresponent rebut en el que s'especifiqui, a més de l'import anticipat pel consumidor, el viatge combinat sol·licitat. L'import restant haurà d'abonar-se contra el lliurament dels bons o documentació del viatge, que s'haurà de realitzar al menys set dies abans de la data de la sortida.
De no procedir al pagament del preu total del viatge en les condicions assenyalades, s'entendrà que el consumidor desisteix del viatge sol·licitat, essent d'aplicació les condicions previstes a l'apartat següent.
Tots els reembossament que siguin procedents per qualsevol concepte, es formalitzaran sempre a través de l'Agència Detallista on s'hagi realitzat la inscripció, no s'efectuarà cap devolució per serveis no utilitzats voluntàriament pel consumidor.
a) Confirmació de la reserva: La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des de aquest instant el contracte de viatge combinat és d'obligat compliment per ambdues parts.

5. Desistiment del consumidor. Cessions i Cancel·lacions del viatge per no arribar el número de persones inscrites al mínim previst.
En tot moment l'usuari o consumidor pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, tant si es tracta del preu total com del dipòsit previst anteriorment, però haurà d'indemnitzar a la agència pels conceptes que a continuació s’indiquen:
a) En el cas de serveis solts: La totalitat de les despeses de gestió, més les despeses de anul·lació, si s'haguessin produït aquestes últimes.
b) En el cas de viatges combinats llevat que el desistiment es produeixi per causa de força major:
1. Les despeses de gestió i les d'anul·lació, si procedeix.
2. Una penalització consistent en el 5% del total del viatge si el desistiment es produeix amb més de deu dies i menys de quinze d'antelació a la data de començament del viatge; el 15% entre els tres i deu dies, i el 25% dintre de les quaranta-vuit hores anteriors a la sortida. De no presentar-se a l'hora prevista per la sortida, no tindrà dret a cap devolució de la quantitat abonada, llevat d’acord de les parts en altre sentit.
En el cas que algun dels serveis contractats i anul·lats estigues subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, tal com nòlits d’avions, vaixells, tarifes especials, etc., les despeses d’anul·lació per desistiment s’establiran d’acord amb les condicions acordades per ambdues parts.
El consumidor del viatge combinat podrà cedir la reserva a una tercera persona, sol·licitant-ho per escrit amb un mínim de 15 dies d’antelació a la data d’inici del viatge, llevat que les parts pactin un termini menor en el contracte.
El cessionari haurà de reunir els mateixos requisits que tenia el cedent, exigits amb caràcter general pel viatge combinat, i ambdós respondran solidàriament davant l’Agència de Viatges del pagament del preu del viatge i de les despeses addicionals justificades de la cessió.
En els casos que l’Organitzador condicioni, i així ho especifiqui expressament, la viabilitat de l’oferta de viatge combinat amb un número mínim de participants i per no arribar a aquell número, es produeixi l’anul·lació del viatge, l’usuari tindrà dret exclusivament al reembossament del total del preu o de les quantitats anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat per concepte d’indemnització, sempre i quan l’Agència ho hagi notificat per escrit amb un mínim de 10 dies d’antelació a la data prevista d’inici del viatge.

6. Alteracions.
L’Agència de Viatges es compromet a facilitar als seus clients la totalitat dels serveis contractats continguts en el programa/oferta que ha donat origen al contracte de viatge combinat, amb les condicions i característiques estipulades, tot això d’acord als següents extrems:
a) En el supòsit que abans de la sortida del viatge, l’Organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa algun element essencial del contracte, inclòs el preu, haurà de posar-ho immediatament en coneixement del consumidor, bé directament, quan actuï també com detallista, bé a través del respectiu detallista en els demés casos.
b) En tal supòsit, i llevat que les parts convinguin altra cosa, el consumidor podrà optar entre resoldre el contracte sense penalització alguna o acceptar una modificació del contracte en el que es precisen les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti al Detallista o, si es el cas, a l’Organitzador dins dels tres dies següents a ser avisat de la modificació a que es refereix l’apartat a).
En el supòsit que el consumidor no notifiqui la seva decisió en els terminis indicats, s’entendrà que opta per la resolució del contracte sense cap penalització.
c) En el supòsit que el consumidor opti per resoldre el contracte, a l’empara del previst a l’apartat b), o que l’Organitzador cancel·li el viatge combinat abans de la data de sortida acordada, per qualsevol motiu que no li sigui imputable al consumidor, aquest tindrà dret, des del moment en que es produeixi la resolució del contracte, al reembossament de totes les quantitats pagades d’acord amb el mateix, o bé a la realització d’un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior, sempre que l’Organitzador o Detallista pugui proposar-li. En el supòsit que el viatge ofert sigues de qualitat inferior, l’Organitzador o el Detallista haurà de reembossar al consumidor, quan procedeixi, en funció de les quantitats ja desembossades, la diferencia de preu, d’acord amb el contracte. Aquest mateix dret correspondrà al consumidor que no obtingues confirmació de la reserva en els terminis estipulats en el contracte.
d) En els anteriors supòsits, l’Organitzador i el Detallista seran responsables del pagament al consumidor de la indemnització que, en cada cas, correspongui per incompliment del contracte, que serà del 5 % del preu total del viatge contractat, si el citat incompliment es produeix entre els dos mesos i 15 dies immediatament anteriors a la data prevista per a la realització del viatge; el 10% si es produeix entre els 15 dies i 3 dies anteriors, i el 25% en el supòsit que l’incompliment citat es produeixi en les 48 hores anteriors.
e) No existirà obligació d’indemnitzar en els següents supòsits:
1. Quan la cancel·lació es degui a que el número de persones inscrites pel viatge combinat sigui inferior a l’exigit i així es comuniqui per escrit al consumidor abans de la data límit fixada a tal fi en el contracte.
2. Quan la cancel·lació del viatge, llevat dels supòsits d’excés de reserves, es degui a motius de força major, entenent per tal aquelles circumstancies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no s’haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
f) En el cas que, després de la sortida del viatge, l’Organitzador no subministri o comprovi que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte, adoptarà les solucions adequades per a la continuació del viatge organitzat, sense cap suplement de preu per al consumidor, i, si és el cas, abonarà a aquest últim l’import de les diferencies entre les prestacions previstes i les subministrades. Si el consumidor continua el viatge amb les solucions donades per l’Organitzador, es considerarà que accepta tàcitament les esmentades propostes.
g) Si les soluciones adoptades per l’Organitzador fossin inviables o el consumidor no les acceptés per motius raonables, aquell haurà de facilitar a aquest, sense cap suplement de preu, un mitjà de transport equivalent a l’utilitzat en el viatge per a retornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que ambdós hagin convingut, sense perjudici de la indemnització que en el seu cas procedeixi.
h) En cas de reclamació, el detallista o, en el seu cas, l’organitzador haurà d’obrar amb diligència per a trobar les solucions adequades.
i) En cap cas, tot allò no inclòs en el contracte de viatge combinat, (com, per exemple, bitllets de transport des del lloc d’origen del passatger fins al lloc de sortida del viatge, o viceversa, reserves d’hotel en dies previs o posteriors al viatge, etc.) serà responsabilitat de l’Organitzador, no existint obligació d’indemnitzar per aquestes possibles despeses de serveis independents en cas de que el viatge es cancel·li per les causes previstes a l’apartat e).
j) Si els trasllats/assistència de l’hotel - aeroport o viceversa o altres similars, inclosos en l’oferta, no es complissin, fundamentalment per causes alienes al transferista i no imputables a l’Organitzador, aquest reembossarà l’import del transport alternatiu utilitzat pel client en el desplaçament, prèvia presentació del rebut o factura corresponent.

7. Obligació del consumidor de comunicar tot incompliment en la execució del contracte.
El consumidor està obligat a comunicar tot incompliment en l’execució del contracte - preferentment “in situ” o, en altre cas, a la major brevetat possible- per escrit o en qualsevol altra forma en que quedi constància, a l’organitzador o al detallista i, si es el cas, al prestador del servei de que es tracti.
En el cas de que les solucions arbitrades per l’Agència -Organitzador o Detallista- no siguin satisfactòries per al consumidor, aquest disposarà del termini d’un mes per a reclamar davant l’Agència detallista o l’organitzador, sempre a través d’aquella. L’Agència detallista o l’organitzador disposaran de dos mesos per a donar resposta a la reclamació plantejada pel consumidor, termini que començarà a contar a partir del dia següent a la presentació de la reclamació davant l’Agència detallista.

8. Prescripció d’accions.
No obstant el disposat a l’apartat precedent, el termini de prescripció dels drets reconeguts serà de dos anys, segons l’establert a l’article 164 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembre pel que s’aprova el text refós de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

9. Responsabilitat.
9.1 General
L’Agència de Viatges Organitzadora i Detallista venedora final del viatge combinat respondran en front del consumidor, en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge combinat, del correcte compliment de les obligacions derivades del contracte, amb independència de que aquestes les hagin d’executar elles mateixes o altres prestadors de serveis, i sense perjudici del dret dels Organitzadors i Detallistes a actuar contra els esmentats prestadors de serveis. L’Organitzador manifesta que assumeix les funciones d’organització i execució del viatge.
Els Organitzadors i Detallistes de viatges combinats respondran dels danys soferts pel consumidor com a conseqüència de la no execució o execució deficient del contracte. La responsabilitat cessarà quan es donin alguna de les següents circumstancies:
1. Que els defectes observats en l’execució del contracte siguin imputables al consumidor.
2. Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè al subministre de les prestacions previstes en el contracte i tinguin un caràcter imprevisible o insuperable.
3. Que els defectes al·ludits es deguin a motius de força major, entenent per tal aquelles circumstancies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles les conseqüències de les quals no s’haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
4. Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el Detallista o, en el seu cas, l’Organitzador, malgrat haver posat tota la diligència necessària no podia preveure ni superar.
No obstant, en els supòsits d’exclusió de responsabilitat per donar-se alguna de les circumstancies previstes en els números 2, 3 i 4 l’organitzador i el detallista que siguin part en el viatge combinat estaran obligats a prestar la necessària assistència al consumidor que es trobi en dificultats.

9.2 Límits de la compensació per danys
En quan al límit de la compensació pels danys que resulten de l’incompliment o de la mala execució de les prestacions incloses en el viatge combinat, s’estarà al que disposen els Convenis Internacionals sobre la matèria.

10. Delimitació dels serveis de viatges combinats.
10.1 Viatges en avió. Presentació a l’aeroport.
En els viatges en avió, la presentació a l’aeroport s’efectuarà amb un mínim d’antelació de dos hores sobre l’horari oficial de sortida, i en tot cas es seguiran estrictament les recomanacions específiques que indiqui la documentació del viatge facilitada al subscriure el contracte.
En la contractació de serveis solts, es recomana que el client reconfirmi amb 48 hores d’antelació els horaris de sortida de vols.
10.2 Hotels.
10.2.1. General
La qualitat i contingut dels serveis prestats per l’hotel vindrà determinada per la categoria turística oficial, si n’hi hagués, assignada per l’òrgan competent des seu país. Donada la vigent legislació al respecte, que estableix només l’existència d’habitacions individuals i dobles permetent que en algunes d’aquestes últimes pugui habilitar-se un tercer llit, s’estimarà sempre que la utilització del tercer llit es fa amb el coneixement i consentiment de les persones que ocupen l’habitació.

Aquesta tàcita estimació deriva de la circumstancia certa d’haver estat advertits prèviament, així com de figurar reflexada l’habitació com triple en tots els impresos de reserves facilitades al consumidor en abonar l’anticip, en el contracte i els bitllets i/o documentació del viatge que es lliura simultàniament a la firma del mateix. Igualment en els casos d’habitacions dobles per a ús de fins a quatre persones, amb quatre llits, quan així s’especifiqui en l’oferta del programa/ catàleg.
L’horari habitual per a la entrada i sortida als hotels està en funció del primer i últim servei que l’usuari vagi a utilitzar. Com norma general i llevat que expressament es pacti una altre cosa en el contracte, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 14 hores del dia d’arribada i hauran de quedar lliures abans de les 12 hores del dia de sortida.
Quan el servei contractat no inclogui l’acompanyament permanent de guia i en el supòsit que l’usuari prevegi la seva arribada a l’hotel reservat en dates o hores diferents a les ressenyades, és convenient, per a evitar problemes i males interpretacions, comunicar amb la major anticipació possible tal circumstancia a l’Agència Organitzadora, o a l’hotel directament.
El servei d’allotjament implicarà que l’habitació estigui disponible en la nit corresponent, entenent-se prestat amb independència de que per circumstancies pròpies del viatge combinat, l’horari d’entrada en el mateix es produeixi més tard de l’inicialment previst.

11. Passaports, visats i documentació.

Tots els usuaris, sense excepció (nens inclosos), hauran de dur en regla la seva documentació personal i familiar corresponent sigui el passaport o D.N.I. segons les lleis del país o països que es visiten. Serà per compte dels mateixos quan els viatges així ho requereixin l’obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. Cas de ser rebutjada per alguna Autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l’usuari, o ser denegada l’entrada en el país per manca de requisits que s’exigeixen, o per defecte en la documentació exigida, o per no ser portador de la mateixa, l’Agència Organitzadora declina tota responsabilitat per fets d’aquesta índole, essent per compte del consumidor qualsevol despesa que s’origini, aplicant-se en aquestes circumstancies les condicions i normes establertes per a supòsits de desistiment voluntari de serveis. Es recorda igualment a tots els usuaris i en especial als que tinguin nacionalitat distinta a l’espanyola, que han d’assegurar-se abans d’iniciar el viatge, d’haver complert totes les normes i requisits aplicables en matèria de visats a fi de poder entrar sense problemes en tots els països que s’hagin de visitar. Els menors de 18 anys hauran de dur un permís escrit firmat pels seus pares o tutors, en previsió de que el mateix pugui ésser sol·licitat per qualsevol autoritat.

12. Equipatge.
L'equipatge del viatger no és objecte del contracte de transport terrestre, entenent-se a tots els efectes que aquell el conserva amb ell qualsevol que sigui la part del vehicle en que vagi col·locat i que es transporta per compte i risc del viatger sense que l'Agència Organitzadora vingui obligada a respondre de la pèrdua o danys que el mateix pogués sofrir durant el viatge per qualsevol causa. Es recomana a tots els clients que estiguin presents en totes les manipulacions de càrrega i descàrrega d'equipatges. No obstant, l'habitual es admetre totalment gratis el transport d'una o dues peces per persona amb un pes màxim total de 20 kg. En el supòsit de patir algun dany o pèrdua es recomana presentar, a l’acte, l'oportuna reclamació a la Companyia de Transports.

13. Informació que l’Agència Detallista ha de facilitar al consumidor.
S’informa al consumidor que en el moment de la formalització del contracte haurà de rebre de l’Agència Detallista la informació pertinent sobre la documentació específica necessària per al viatge escollit, així com assessorament sobre la subscripció facultativa d’una assegurança que el cobreixi de les despeses de cancel·lació i/o d’una assegurança d’assistència que cobreixi les despeses de repatriació en cas d’accident, malaltia o mort; i informació dels riscos probables implícits al destí del viatge contractat, en compliment de la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris. A aquests efectes es recomana consultar al Ministeri d’Assumptes Exteriors que facilita recomanacions específiques segons destí a través d’Internet (http://www.mae.es) o per altre mitjà.

14. Vigència.
La vigència del programa/follet serà fins al 31 Gener de 2017.
Data d'edició Febrer del 2016.

TOP });